Our Speakers

Keynote Speakers

Balasubramanian
pushmeet
Narahari
Ravindran

Invited Speakers

Debarka
Debashree
karthik
ramakrishnan
Shandar
Manoj
Upakarasamy
Venkatesh
Leelavati Narlikar
Suchismita
Bhawna
Sumana
pillai

Tutorial Speakers

Jawahar
Anoop1s
Deva